Werkwijze

Werkwijze

De aanmelding
Deze vindt telefonisch plaats of via het contactformulier op de website. Binnen enkele dagen wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen en wordt desgewenst een eerste afspraak gemaakt.

NB Indien u voor vergoeding van de zorg in aanmerking wilt komen,  is een gerichte verwijzing door de huisarts, jeugdarts of de wijkcoach nodig.

De intake
In een eerste gesprek wordt in gegaan op uw vragen en problemen met betrekking tot uw kind of jongere, de achtergronden daarvan en uw visie erop. Indien nodig wordt gevraagd naar gegevens van de huisarts en eventuele andere behandelaars. Na dit eerste gesprek wordt een behandelplan voorgesteld. Samen met u (en eventueel de jongere zelf) wordt een inschatting gemaakt hoe lang de behandeling zal duren en wordt uw zorgvraag vastgesteld. U beslist of u wel of niet ingaat op het voorgestelde plan. Het kan zijn dat de praktijk niet de hulp kan bieden die het kind of de jongere nodig heeft. In dat geval wordt u gericht doorverwezen naar een andere hulpverlener.

Na de intake is er in principe geen wachttijd voor behandeling. In de praktijk betekent dit dat het zorgtraject binnen 1-2 weken kan starten.

Diagnostiek en behandeling
Nader diagnostisch onderzoek kan nodig zijn om meer inzicht te krijgen in de problematiek waardoor gerichter kan worden gekozen voor een specifieke behandeling.  Daarbij kan het gaan om persoonlijkheids-, intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek.

Het streven is te werken naar een kortdurende en op de hulpvraag gerichte behandeling. Bij de jongere kinderen is spelen een belangrijke manier van communiceren over wat hen bezig houdt, en tijdens behandeling zal daar ook gebruik van worden gemaakt. Bij de oudere kinderen wordt meer gebruik gemaakt van het spreken en denken over wat hen dwars zit of waar zij last van hebben. Actieve inzet van de ouders is van groot belang voor het doen slagen van de behandeling. De directe omgeving wordt zo nodig betrokken bij de behandeling middels: gesprekken, observatie, film-interactie begeleiding, spelinteractie, opdrachten voor thuis.

Langer durende systeemtherapie kan in bepaalde gevallen wenselijk zijn.

Intercollegiaal overleg gebeurt altijd anoniem.

Wanneer u via de huisarts of jeugdarts verwezen bent, wordt deze na de intake en bij de beëindiging van onze contacten hierover geïnformeerd. Zonder uw toestemming wordt in het algemeen geen informatie doorgegeven aan derden. Een uitzondering hierop is in het geval de zorgverlener zich verplicht voelt een signaal over zorg af te geven via Multisignaal en de Verwijsindex (meer hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring).

.