Werkwijze

Werkwijze

De aanmelding
Deze vindt telefonisch plaats of via het contactformulier op de website. Binnen enkele dagen wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen en wordt desgewenst een eerste afspraak gemaakt.

NB Indien u voor vergoeding van de zorg in aanmerking wilt komen,  is een gerichte verwijzing door de huisarts, jeugdarts of de wijkcoach nodig.

De intake
In een eerste gesprek wordt in gegaan op uw vragen en problemen met betrekking tot uw kind of jongere, de achtergronden daarvan en uw visie erop. Indien nodig wordt gevraagd naar gegevens van de huisarts en eventuele andere behandelaars. Na dit eerste gesprek wordt samen met ouders en kind en/of jongere een behandelplan voorgesteld, waarin de doelen voor behandeling worden vastgelegd. Samen met ouders, kind en/of de jongere wordt een inschatting gemaakt hoe lang de behandeling zal duren. Het kan zijn dat de praktijk niet de hulp kan bieden die het kind of de jongere nodig heeft. In dat geval wordt u gericht doorverwezen naar een andere hulpverlener.

Diagnostiek en behandeling
Nader diagnostisch onderzoek kan nodig zijn om meer inzicht te krijgen in de problematiek waardoor gerichter kan worden gekozen voor een specifieke behandeling.  Daarbij kan het gaan om persoonlijkheids-, intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek. Via vragenlijsten, tekenen,  beeldmateriaal, gesprekken of testmateriaal wordt dan onderzoek gedaan.

Het streven is te werken naar een kortdurende en op de hulpvraag gerichte behandeling. Bij de jongere kinderen is spelen een belangrijke manier van communiceren over wat hen bezig houdt, en tijdens behandeling zal daar ook gebruik van worden gemaakt. Bij jongeren wordt meer gebruik gemaakt van het spreken en denken over wat hen dwars zit of waar zij last van hebben. Actieve inzet van de ouders is van groot belang voor het doen slagen van de behandeling. De directe omgeving wordt zo nodig betrokken bij de behandeling middels: gesprekken, observatie, film-interactie,  spelinteractie, opdrachten voor thuis.

Een behandelsessie wordt bij voorkeur op vaste tijden gepland en zijn in het begin wekelijks. Een sessie duurt 45 minuten. Dit geldt ook voor online behandeling.

In sommige gevallen( altijd in overleg met de cliënt) is de behandeling in samenwerking met andere collega’s. Dit heeft o.a. de voorkeur bij de behandeling van eetproblemen. Enerzijds omdat expertise vanuit meerdere perspectieven (psychologisch, psychiatrisch, medisch)  gewenst is en anderzijds ter overbrugging van een eventuele wachtlijst voor bijvoorbeeld een eetkliniek.  Samen wordt dan gekeken waar Praktijk de Sterrenberg de behandeling op afstemd (bijvoorbeeld EMDR) en welk deel wordt behandeld door een andere instelling of praktijk.

Wanneer u via de huisarts of jeugdarts verwezen bent, wordt deze na de intake en bij de beëindiging van onze contacten hierover geïnformeerd. Zonder uw toestemming wordt geen informatie doorgegeven aan derden. Een uitzondering hierop is in het geval de zorgverlener zich verplicht voelt een signaal over zorg af te geven via Multisignaal en de Verwijsindex (meer hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring).