Werkwijze

Werkwijze

De aanmelding
Deze vindt telefonisch plaats of via het contactformulier op de website. Binnen enkele dagen wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen en wordt desgewenst een eerste afspraak gemaakt.

NB Indien u voor vergoeding van de zorg in aanmerking wilt komen,  is een gerichte verwijzing door de huisarts, jeugdarts of de wijkcoach nodig.

De intake
In een eerste gesprek wordt in gegaan op uw vragen en problemen met betrekking tot uw kind of jongere, de achtergronden daarvan en uw visie erop. Indien nodig wordt gevraagd naar gegevens van de huisarts en eventuele andere behandelaars. Na dit eerste gesprek wordt samen met ouders en kind en/of jongere een behandelplan voorgesteld, waarin de doelen voor behandeling worden vastgelegd. Samen met ouders, kind en/of de jongere wordt een inschatting gemaakt hoe lang de behandeling zal duren. Het kan zijn dat de praktijk niet de hulp kan bieden die het kind of de jongere nodig heeft. In dat geval wordt u gericht doorverwezen naar een andere hulpverlener.

Diagnostiek

Nader diagnostisch onderzoek kan vaak aanvullend of nodig zijn om meer inzicht te krijgen in de problematiek waardoor gerichter kan worden gekozen voor een specifieke behandeling.  Daarbij kan het gaan om persoonlijkheids-, intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek, afhankelijk van het soort onderzoeksvraag en de leeftijd van het kind of de jongere.  Psychodiagnostisch onderzoek vindt in de praktijk plaats via vragenlijsten, testmaterialen, tekeningen,  observatie, of in gespreksvorm.

Bij jonge kinderen (2-5 jaar) wordt m.b.v. de GOrS speldiagnostiek gedaan.

Soms is aanvullend onderzoek nodig op een andere locatie, bijvoorbeeld door observatie op school.

De onderzoeksresultaten worden met de cliënt en/of opvoeder(s) besproken en bepaald wordt of de hulpvragen beantwoordt zijn. Hierna kan een behandelplan op maat worden opgesteld.

Een psychodiagnostisch onderzoek is niet altijd nodig. Wanneer de klacht en de hulpvraag direct duidelijk zijn kan ook direct met behandeling worden begonnen.

Behandeling – begeleiding

In de behandeling of begeleiding is het streven om te werken naar een kortdurende en op de hulpvraag gericht traject. Bij de jongere kinderen is spelen een belangrijke manier van communiceren over wat hen bezig houdt, en tijdens behandeling zal daar ook gebruik van worden gemaakt. Bij jongeren en jong volwassenen wordt gebruik gemaakt van het spreken en denken over wat hen bezig houdt of waar zij last van hebben.

Actieve inzet van de ouders is van groot belang voor het doen slagen van de behandeling. De directe omgeving wordt zo nodig betrokken middels: gesprekken, observatie, film-interactie,  spelinteractie, opdrachten voor thuis.

Een sessie wordt bij voorkeur op vaste tijden gepland en zijn in het begin wekelijks. Een sessie duurt 45 minuten. Dit geldt ook voor online behandeling.

In sommige gevallen( altijd in overleg met de cliënt) is de behandeling in samenwerking met andere collega’s. Dit heeft o.a. de voorkeur bij de behandeling van eetproblemen. Enerzijds omdat expertise vanuit meerdere perspectieven (psychologisch, psychiatrisch, medisch)  gewenst is en anderzijds ter overbrugging van een eventuele wachtlijst voor bijvoorbeeld een eetkliniek.  Samen wordt dan gekeken waar Praktijk de Sterrenberg een deel van de behandeling op zich neemt (bijvoorbeeld EMDR) en welk deel wordt behandeld door een andere instelling of praktijk.

(onder het tabblad behandelaanbod staat een overzicht van de verschillende behandelvormen)

Afsluiting zorgtraject

Een behandelplan wordt altijd samen geëvalueerd. Met de cliënt en ouder(s) / opvoeder(s) wordt gekeken in hoeverre behandeldoelen zijn behaald en of de cliënt voldoende geholpen is.

Wanneer u via de huisarts of jeugdarts verwezen bent, wordt deze na de intake en bij de beëindiging van onze contacten hierover geïnformeerd. Echter, zonder uw toestemming wordt geen informatie doorgegeven aan derden. Een uitzondering hierop is in het geval de zorgverlener zich verplicht voelt een signaal over zorg af te geven via Multisignaal en de Verwijsindex (meer hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring).