Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek kan helpend zijn als er onduidelijkheid bestaat over het ontstaan of de aanwezigheid van problemen. Daarnaast kan onderzoek helpend zijn om duidelijker te krijgen welke behandeling het beste past bij het kind of de jongere.

De duur van een onderzoekssessie is ongeveer1,5 tot 2,5 uur. Soms zijn er meerdere sessies nodig om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Daarna is er tijd nodig om alle testen te scoren, te interpreteren en alle informatie goed met elkaar te verbinden.

Voor een onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Wel is het handig om goed uitgerust te zijn vóór het onderzoek. Dat is ook de reden dat een onderzoek vaak in de ochtend wordt gedaan, i.p.v. in een middag.

Tijdens een onderzoek zijn ouders niet in de werkkamer aanwezig. Dit zou het onderzoek nadelig kunnen beïnvloeden.

Hoe ziet een onderzoek eruit?

We starten met een intake. In dit gesprek wordt aan ouders of andere opvoeders en kinderen/jeugdigen, gevraagd naar de ontwikkeling, de voorgeschiedenis, de gezinssituatie van degene die voor het onderzoek is aangemeld.

Dan kijken we samen welke vragen er eigenlijk onderzocht moeten worden.

Daarna wordt er informatie verzameld om een antwoord te kunnen geven op deze vragen. Dit kan op de volgende manieren:

– door te spelen met spelmaterialen

– door het maken van tekeningen

– door het houden van gesprekken (met kind/jeugdige zelf, ouders, school of andere betrokkenen)

– door het vertellen van een verhaal aan de hand van afbeeldingen / plaatjes

– door het afnemen van vragenlijsten

– door observatie

Na het verzamelen van al deze informatie stelt de onderzoeker een verslag op met daarin alle belangrijke aspecten. Dit verslag wordt met degenen die bij het intakegesprek betrokken waren (en desgewenst ook de verwijzer) besproken.

Het onderzoeksverslag

Deze is als volgt opgebouwd:

  • Reden van aanmelding voor het onderzoek
  • Onderzoeksvragen – hulpvragen
  • Weergave van soort onderzoek (onderzoeksmiddelen)
  •  Testresultaten
  • Samenvatting
  • Conclusie en (behandel)-advies m.b.t. de hulpvragen

Geldigheidsduur

In het algemeen is de uitslag van het onderzoek twee jaar geldig.

Soorten onderzoek

Speldiagnostiek: De Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie methode (GOrS): een vorm van speldiagnostiek waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. Deze methode kan worden ingezet bij vragen vragen of zorgen over de (spel) ontwikkeling van een kind.  De Spelobservatie kan richting geven bij het zoeken naar welke behandeling of vervolgonderzoek nodig is. Zowel de spelinhoud als de manier van spelen wordt geobserveerd en geanalyseerd. Hierbij wordt gelet op de aanwezigheid of afwezigheid van bepaald en leeftijdsadequaat spelgedrag. Gekeken wordt ‘hoe’ het kind speelt. Spelen is een vorm van communiceren. Sommige kinderen spelen vluchtig of chaotisch of laten geen verbeeldend spel zien. Soms hebben kinderen een beperkt vermogen om fantasie en realiteit te kunnen scheiden van elkaar. De GOrS bestaat uit vier vaste onderdelen: Spel met wereldmateriaal, Neutraal rollenspel (winkelspel), Individueel thematisch rollenspel, Spel met water en zand (sensopathisch spel).

Intelligentie onderzoek: brengt de cognitieve capaciteiten in beeld. Dit geeft zicht op de sterke en zwakke kanten in bijvoorbeeld het leren. Het onderzoek bestaat uit opgaven die betrekking hebben op o.a. taalvaardigheid, handelingsgericht denken, ruimtelijk denken, concentratie.

Neuropsychologisch onderzoek: hiermee kan gericht gekeken worden naar sterke en zwakke kanten op specifieke gebeden. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, geheugen, waarneming, concentratie, prikkelverwerking, motoriek.

Persoonlijkheidsonderzoek: hiermee wordt inzicht geworven in persoonlijkheidskenmerken en daarnaast over hoe iemand zichzelf en de omgeving waarin hij/zij opgroeit ervaart.