Privacyverklaring

Privacyverklaring

Praktijk de Sterrenberg hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Op deze pagina vindt u een beschrijving van de wijze waarop dit gebeurt.

Uw dossier
De wet verplicht om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldig onderzoek te doen.  De wet verplicht om de dossiers  vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u een verzoek indienen om een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht een verzoek in te dienen om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Een Orthopedagoog Generalist heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind mag spreken. Bij de aanmelding vraag ik u daarvoor een toestemmingsverklaring te ondertekenen.  Deze toestemming kunt u (voor de toekomst) altijd weer intrekken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken aan anderen. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om de informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.