Privacyverklaring

Privacyverklaring

Praktijk de Sterrenberg hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met de gegevens van een cliënt. Op deze pagina vindt u een beschrijving van de wijze waarop dit gebeurt.

Uw dossier
De wet verplicht om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldig onderzoek te doen.  De wet verplicht om een dossier  twintig jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in het dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u een verzoek indienen om een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht een verzoek in te dienen om vernietiging van (delen uit)  het dossier. Voor alle rechten geldt dat praktijk de Sterrenberg in principe in gaat op het verzoek van ouders en/ of een jongere (v.a. 16 jaar). Uitzondering hierop ontstaat wanneer de belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad. In dat geval kan een verzoek (gedeeltelijk) worden afgewezen.

Geheimhouding
Een Orthopedagoog Generalist heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uitdrukkelijke toestemming van ouders of de jongere (v.a. 16 jaar) zelf, met anderen over het zorgtraject mag spreken. Bij de aanmelding vraag ik u daarvoor een toestemmingsverklaring te ondertekenen.  Deze toestemming kunt u (voor de toekomst) altijd weer intrekken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken aan anderen. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om de informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

De Verwijsindex
Wanneer er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind of jongere, kan er een signaal worden afgegeven in het digitale systeem van de gemeente door middel van het invoeren van enkel het BSN-nummer of naam, geboortedatum en geslacht van het kind of de jongere. Wanneer er een signaal afgegeven gaat worden zullen ouders/verzorgers (van kinderen tot 16 jaar) en kinderen (vanaf 12 jaar) hierover vooraf geïnformeerd worden.

De Verwijsindex heeft als doel om professionals met elkaar in contact te brengen, waarna zij informatie kunnen delen om de hulp beter af te stemmen. De verwijsindex is opgenomen in de jeugdwet en een instrument waarmee professionals legitiem over de grenzen van hun domein met elkaar in contact kunnen komen.

Als ouders of jongeren vanaf 16 jaar een vraag hebben over of bezwaar hebben tegen een signaal in de verwijsindex, dan kunnen zij contact opnemen met de professional die het signaal heeft afgegeven. Ook kunnen zij gebruik maken van de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Dit kan binnen zes weken nadat zij geïnformeerd zijn over het signaal door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente waar de jongere woonachtig is.

Artikel 7.1.2.1 lid 2 van de jeugdwet geeft aan dat de verwijsindex tot doel heeft vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegden te bewerkstelligen, opdat zij jongeren tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijke bedreigingen van de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te beperken of weg te nemen.

Voor meer informatie over de verwijsindex: telefoonnummer 088-3555400 of kijk op: www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley